↑ Return to ČASOPIS BUJIN

2

2.Etiketa: Nabujoši Tamura – etiketa a předávání

V Japonsku říkáme, že alfou a omegou budó je rei (pozdrav).Bojové a agresivní instinkty se rozjitřují a zvětšují, jsou-li ponechány volně. Pro zamezení dezintegrace (rozrušování) skupiny z důvodu oněch instinktů, je zavedení pravidel naprosto nezbytné.Etiketa a disciplína vznikly pravděpodobně z této nutnosti a umožňují nám harmonické fungování těchto pravidel. Bugei (techniky války) a bu jutsu jsou jen způsoby boje s cílem usmrtit. Boj bez uvedených pravidel jen vyzdvihuje zvířecí pojetí světa nikoli svět budo. Rei se jednoduše překládá jako pozdrav, ale vyjadřuje také zdvořilost, kultivovanost, společenskou vyspělost, uhlazenost, dvornost, galantnost a vděčnost.
Reigi (etiketa) vyjadřuje vzájemný respekt uvnitř komunity.Můžeme jej chápat také jako prostředek k poznání a pochopení svého postoje vůči druhým.Tedy souhrnně : je to výborný prostředek k úplnému uvědomění si své životní pozice .Charakter tohoto rei se skládá ze dvou částí : šimesu a jukata.
Šimesu – božský duch, který sestoupil obývat námi uctívaná místa (oltáře, kamizy atd.)
Jukata – hora a posvátná nádoba, obsahující dvě zrnka rýže (symbol vyššího pohledu a skromnosti) a menší nádobu přeplněnou potravou (tedy hojnost a nadbytek).
Tyto dva prvky spojují ideu „sedícího“ před oltářem obklopeným hojností , ale nehnutě čekajícího na sestoupení boží milosti (vysvobození).Gi – člověk a pořádek – označuje určitý řád, představující vzor.
Reigi je tedy původně řízení (návod) k oslavám svatého.Je zřejmé , že tento rozsáhlý směr byl zaveden z nutnosti vedení a uspořádání společenských rituálů a hierarchie mezi lidmi.
O sensei (Morihei Uješiba – zakladatel aikidó) stále opakoval : „aikidó existuje ,aby dalo správné a pravé místo květinám , stromům, ptákům, savcům, rybám, hmyzu, až po nejmenší mušku“.Poznat své pravé místo znamená pro každou bytost , poznat sebe samého.A po pravdě řečeno , poznat sám sebe znamená poznat velký nebeský plán .Naplňovat jej, znamená reálné přizpůsobení se vesmírnému řádu, kde není místo pro rozpory ani váhavost. Je to absolutní mír. Učiní-li člověk z tohoto řádu modelové chování pro celou lidskou sociální strukturu a zařadí-li tyto postoje do všech morálních principů , bude to tak to ,čemu říkáme reigi-zaho. Respektováním tohoto řádu můžeme vyzdvihnout klesající kvalitu lidské osobnosti.V rodině existuje přirozená hierarchie: děda, babička, otec, matka, starší sourozenec, mladší sourozenec.Organizace v armádě žádá pro správné fungování hierarchii hodností : generál, plukovník, podplukovník atd. A stejně tak v kostele papež, patriarcha, kardinál, biskup atd. A samozřejmě v budo : sensei, senpai, kohai. Všechny tyto vztahy společně fungují. Princip etikety spočívá v určení správné a pravé rovnováhy. Společenská vyspělost mistra ,jeho příkladná zdvořilost, trpělivost a „jemnost“ musí ochraňovat tento řád. Měl by učit svou laskavostí, aby žáci hluboce pochopili a následně předávali krásu tohoto řádu senpai, kohai …Správná etiketa, aplikovaná především staršími žáky, musí být neustále pozorována a velmi jemně korigována, obvzláště v naší (západní) společnosti.Věřím, že je to způsob, jak znovu nastolit rovnováhu v jejím pravém slova smyslu. Praxí Bu džutsu dochází k oživení bojových a agresivních instinktů. Nezapomínejme, že jsou zbaveny všech morálních pozitiv.Existovaly a byly nezbytné pro přežití lidstva.Vymykají-li se kontrole a násilí, proniká do všech činností a my se tím stáváme „slabými“ a působíme pak velice nevraživě.Naopak, jsou-li činy ovládány etiketou ,zrodí se prostor umožňující zvládat naše emoce velmi snadno a s překvapující lehkostí. Etiketa umožňuje kontrolovat „já“ ,které se vydává do rukou zvířecích instinktů , aby tak správně orientovala energii k pozitivnímu využití.V náboženství se emoce díky soustavnému opakování manter , rituálů a obřadů , předávaných z generace na generaci , přirozeně dostávají pod kontrolu. Tím se duchovní cítění rozvíjí .Tuto zvýšenou citlivost může zaregistrovat i pozorovatel. Prováděná aktivita následující přísnou etiketu posiluje stabilitu ducha , kontroluje agresivitu a vytváří velký klid .To samé platí ve světě budó, o tom,co se vyvíjí v dodžó. Je to tradice prosycená přátelskou atmosférou, jež řídí přirozeně se odvíjející efektivnost cvičení . Soustavná praxe je tedy nutností, abychom byli schopni kontrolovat nežádoucí emoce v budó, jako jsou strach , rozrušenost, pohrdání druhými, přesycenost ega a tak se tělesně a duševně rozvíjet. Jedincům, jež vědomě přežili situaci, hraničící se smrtí, nestačilo mít jen dobrou techniku k dispozici.Důležitější úlohu sehrává nezaujatost ,jasná soudnost a vyrovnanost.S nezbytnou neochvějností lze přejít rozhodující čin.Takový postoj nás staví na opačnou stranu,od emoční vzrušenosti chlubivých a sebejistých jedinců.Skutečně dělat tyto pokroky a stávat se silným spočívá v rozvíjení tohoto klidu a vnitřní rozhodnosti víc,než si osvojit jednu techniku.Není snad přáním všech lidí žít ve světě ,který miluje své děti? Proto pro zrekonstruování, postavené na vzájemném respektu nesmíme dopustit ,aby se etiketa odstavovala jako starý nábytek ,ale naopak ji opatrovat a starat se o toto dědictví lidské bytosti .Jako dobrý příklad nám poslouží urovnání přezůvek před cvičením na určené místo. Zásluhy mohou být nezměrné, neboť jeden svědomitý , pečlivý čin příznivě naladí naši mysl na správné provedení dalšího činu. Ano, mohou to být právě bačkory, jež nás uvedou do nejlepšího rozpoložení pro následné cvičení. Součástí „světa pozdravu“ není jen osobní uspokojení ,ale také uspokojení ostatních. Tento vývoj estetického vědomí vytváří nenásilnou potřebu urovnat i bačkory ostatních, nejsou-li na správném místě. Náš duch musí etiketou přesycovat všechny svá gesta.Vděčnost za spolupráci, vyjádřená starším žákem vůči začátečníkovi, v sobě obsahuje velkou spokojenost. Je groteskní říkat: „musíte mě respektovat,jsem senpai“,nebo „zařaďte si mě na vyšší stupeň, jsem sensei“.
Respekt vůči staršímu, nesmí být podněcován (provokován) .Duch vděčnosti a respektu , je-li prosycen etiketou, je druhými vycítěn přirozeně. Etiketa tedy řídí správnost lidských vztahů.Hierarchie nastoupí přirozeně je-li respektována etiketa.Měla by být způsob vyjadřování lidských srdcí.Nestačí se točit podle větru.Nebude-li respekt zabydlen v našich srdcích ,budeme jen bezduché prázdné skořápky (zvláště pokročilí). Je zřejmé, že tento postoj „táhne za jeden provaz “ s harmonií a mírem.Prosím vás, vryjte si to do svých srdcí

Překlad a zpracování : Martin Frič 1.dan